Choď na obsah Choď na menu
 


 Slovensko, malá krajina v strede Európy, chránená z troch strán Karpatským oblúkom a z juhu obmývaná vodami Dunaja, je územie bohaté na prírodné krásy. Zvlnený terénny reliéf s malebnými siluetami pahorkatín a pohorí, pokojné toky riek, výbežok Podunajskej nížiny, ale aj skalisté rokliny Vysokých Tatier oddávna formovali osídlenie obyvateľstva, ktoré svojím kultúrnym odkazom po stáročia utváralo zas obraz teritória.

 

 Vývoj historického osídlenia na Slovensku je determinovaný stretávaním meniacich sa spoločenských formácií s fyzickou, morálnou a kultúrnou podstatou dedičstva po predošlých generáciách. Historické osídlenie sa stalo jedným z najdôležitejších činiteľov a dôkazov kontinuity ľudského života, práce a tvorby. Z celého historického dedičstva práve diaľkové komunikácie a sídelná štruktúra jednotlivých krajín vždy odolávali zubu času. Jednotlivé historické obdobia zobrazujú len postupné premeny, prispôsobovanie sa dobovým požiadavkám a meniaci sa obraz osídlenia. Celkový výraz krajiny, jej osídlenia, obraz a duch miesta sú charakteristické a neopakovateľné. Sú typické pre každé spoločenstvo, sú výsledkom lokálnych hospodárskych, migračných a kultúrnych premien, tu korenia odlišnosti životného slohu krajiny, štátu, kontinentov.

 

 Bohatá časť terénu na Slovensku predurčila smery ciest medzi sídliskami, oblasťami a susediacimi krajinami. Obchodníci už v praveku prechádzali cez priesmyky diaľkových ciest. Svojím úžitkovým a luxusným tovarom zásobovali domáce obyvateľstvo. Týmito cestami sa však sem dostávali aj dobyvatelia, proti ktorým sa bolo treba chrániť. Na strategicky dôležitých miestach vznikali hradiská, neskôr hrady a strážne veže. Zaručovali aj ochranu obyvateľstva, ktoré sa usádzalo v ich opevnení alebo na chránených úpätiach skalnatých hradných dominánt. Tu od 12. storočia vznikali trhové miesta, ktoré prerástli do bohatých stredovekých mestských organizmov a tie sa stali strediskami remeselnej výroby a obchodu. Mnohé z nich sa vďaka priaznivým okolnostiam stali hospodárskymi, správnymi a kultúrnymi strediskami regionálneho a nadregionálneho významu. A vďaka neskôr zavedenej železničnej doprave aj centrami prudko sa rozvíjajúceho sa priemyslu.

 

 Bohatá história miest sa premietla do ich vonkajšieho vzhľadu, stavebnej štruktúry, architektonického stvárnenia, sochárskeho a maliarskeho detailu. Sú jedinečné, špecifické urbanistickým riešením a siluetou spätou s prírodným prostredím. Vyžarujú spôsob a druh obživy, zvláštnosti ekonomického zázemia, historický rozvoj, úpadok a regenráciu, umeleckú tvorbu a jej vzory. Pedstavujú jeden z najvýraznejších prejavov slovenského kultúrneho dedičstva.

 

 V našich prechádzkach chcem predstaviť výber z historicky najzaujímavejších miest a mestečiek. Patria do súboru 17 mestských pamiatkových rezervácií, ktoré vyhlásila vláda. Tento výber som doplnila o 10 miest a mestečiek, reprezentujúcich osobitné historické sídelné štruktúry.

eStránky.sk